Cennik

Cena wynajmu całej Rezydencji na min. 2 doby dla maksymalnie 10 osób od 1 kwietnia 2024 r.:
– 2 doby w tygodniu od niedzieli do czwartku 2800 zł (VAT wliczony w cenę)
– 2 doby w weekend od piątku do niedzieli 3880 zł (VAT wliczony w cenę)
Kolejna trzecia doba w cenie specjalnej – 1080 zł (VAT wliczony w cenę)

Cena wynajmu Sali:
Jeśli na przyjęcie czy kolację w salach zamku catering jest indywidualnie zamówiony i opłacony przez Klienta, wówczas cena za wynajem sali liczona jest od liczby uczestników spotkania.

Witamy na Zamku Korzkiew od 1352 r. – tylko 13 km od centrum Krakowa!

Regulamin obiektu

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nieprzestrzegania, goście zobowiązani są się do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących obsługi alarmu i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym obiektu i urządzeń w nim się znajdujących.
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do obiektu, równoznaczne jest z tym, że obiekt został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
Gość zobowiązany jest do korzystania z obiektu i jego urządzeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zobowiązuje się do dbania o ich należyty stan techniczny i sanitarny.
Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego obiektu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości lub w przypadku niestosowania się gości do Regulaminu.
Na terenie obiektu całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 -7.00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia właściciele obiektu mają prawo wezwać Policję lub ochronę na koszt gości, którzy nie reagują na prośby o zmianę swojego zachowania.
Bez zgody właściciela na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli Gość uzyskał taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.
Wynajmujący zezwala na pobyt zwierząt domowych na terenie obiektu.
Nie zapewniamy obsługi w czasie pobytu, w tym sprzątania obiektu. Sprzątanie obiektu na życzenie gości w czasie pobytu jest płatne dodatkowo.
W obiekcie obowiązuje segregacja śmieci. Przed wyjazdem prosimy wynieść odpady do pojemników na śmieci umieszczonych na zewnątrz budynku.
Przedmioty pozostawione przez gościa w obiekcie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
Przy każdorazowym opuszczeniu obiektu Gość zobowiązany jest do zamykania obiektu, całkowitego ugaszenia ognia w kominku.
Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych takich jak np. korytarz wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do obiektu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, talerze itp.).
Wynajęty obiekt należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy wyposażenie obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany obiekt osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika Wynajmującego uszkodzenia mienia lub braku w wyposażeniu obiektu, spisuje się protokół, którego kopię otrzymuje również Gość.
Gość jest zobowiązany pokryć straty wynikające z nieprawidłowego użytkowania lokalu, niezwłocznie lub maksymalnie do 7 dni od zakończenia pobytu.
W przypadku, gdy Gość w celu pokrycia strat skorzysta z posiadanej przez siebie polisy ubezpieczeniowej, Wynajmujący do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego zobowiązuje się powstrzymać przed dalszą windykacją.
Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze obiektu przez obsługę będą dochodzone w przypadku dobrej woli obu stron umowy na drodze polubownej lub w przypadku wyczerpania innych możliwości na drodze sądowej.
W trakcie pobytu oferujemy Państwu możliwość korzystania z kominków opalanych drewnem znajdujących się w bramie przejściowej, w górnym Zamku oraz w komnatach. Korzystanie z kominka jest możliwe wyłącznie w sposób wskazany przez Wynajmującego. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w szczególności: kominka nie należy pozostawiać „bez opieki”, w obiekcie obowiązuje instrukcja przeciwpożarowa) i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie i na jego terenie podczas okresu najmu, powstałe z jego winy lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozpalenie i wygaszenie paleniska kominka oraz bezpieczne utrzymanie ognia.
Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Gościa i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w obiekcie w okresie najmu.
Wynajmujący oświadcza, że na terenie obiektu udostępnia Najemcy siekierę (narzędzie ostre) w celu cięcia drewna. Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania z w.w. siekiery, zwłaszcza z uwagi na jej użycie w sposób niewłaściwy, z niedochowaniem należytej ostrożności oraz użycie przez nieletnich, będących pod opieką odpowiedzialnych za nich osób dorosłych.
Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu, powstałe podczas korzystania z obiektu przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w obiekcie w okresie najmu, w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Korzkiew 27.05.2020 r.